Дневен ред на заседание на ОбС на 19.12.2018 г

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 19.12.2018 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Мадан към 30.11.2018 г.
  2. Докладна записка относно  определяне годишния размер на план-сметката за издръжка на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване  за 2019 г.;
  3. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан;
  4. Докладна записка относно увеличаване капацитета на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция „Детелина”  гр. Мадан;
  5. Докладна записка относно актуализиране на Годишен план за социални услуги за 2019 г. към Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Мадан 2016-2020 г.
  6. Докладна записка относно допълване на списъка на имотите публична общинска собственост;
  7. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект „ Външно ел.захранване на „Масивна сграда” – УПИ XVIII, кв.19, с.Средногорци“, община Мадан, във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ, с възложител „Електроразпределение Юг“ЕАД;
  8. Докладна записка относно приемане на план за работа на Общински съвет – Мадан за 2019 година;
  9. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
  10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Сираков/