Дневен ред на заседание на ОбС на 21.11.2018 г

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 21.11.2018 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно актуализация на поименния списък за капиталовите разходи към 31.10.2018 г.Докладна записка относно изменение на размера на трудовите възнаграждения на Кмета на общината и кметовете на кметства.
  2. Докладна записка относно обособяване на самостоятелно звено на пряко подчинение на председателя на ОбС;
  3. Докладна записка относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2018 г.;
  4. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка на два етажа към собствена сграда, построена в имот частна общинска собственост, на ул. „Беломорска", гр. Мадан на Зекери Джемал Цацаров;
  5. Докладна записка относно отдаване под наем помещение №5, находящо се в гр. Мадан, ул.„Обединение", №16, ет, ІV ти
  6. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект „Кабелна линия 20kV от МТП – Чиевци до нов МТП в землище с.Леска", община Мадан, във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ, с възложител „Електроразпределение Юг"ЕАД.
  7. Докладна записка относно актуализиране на състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Мадан;
  8. Докладна записка относно вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Мадан;
  9. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
  10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Сираков/