Дневен ред на заседание на ОбС на 24.10.2018 г

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 24.10.2018 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно актуализация на поименния списък за капиталовите разходи към 30.09.2018 г.
  2. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан;
  3. Докладна записка относно допълнения в Годишната  програма  за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2018 г.;  
  4. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в имот – частна общинска собственост,      находящ се на ул.”Труд”, гр.Мадан, чрез продажба на частта на общината на Джемил Терзиев;
  5. Докладна записка относно определяне размера на обезщетение по чл.97 ЗС, продажба и приемане на оценка на терен – частна общинска собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж в гр.Мадан, ул. „Обединение” №17;
  6. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на недвижим имот, находящ се на ул. „Перелик”, гр. Мадан;
  7. Докладна записка относно изменение на Решение №529 от 25.04.2018г., протокол № 42,  на Общински съвет-Мадан;
  8. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари  на Кмета на община Мадан за месец юли, месец август и месец септември  2018 г.  
  9. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
  10. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Сираков/