Дневен ред на заседание на ОбС на 11.04.2018 г

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 11.04.2018 г. (сряда) от 17:00 часа.  
Заседанието ще се проведе в сградата на Общинска администрация, ет. IV, зала № 401 при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно Определяне състав на комисия за провеждане на търг за продажба на дялове, собственост на Община Мадан в търговско дружество "АНРИ-АВТОТРАНС-МАДАН" ООД, по реда на ЗПСК и Наредба за търгове и конкурси/.
  2. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Сираков/