Дневен ред на заседание на ОбС на 21.03.2018 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 21.03.2018 г. (сряда) от 14:00 часа.  
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на община Мадан към 28.02.2018 г.;
 2. Докладна записка относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение за изпълнението през 2017 г. на Общинския план за развитие на община Мадан /2014-2020/ и приемане на Индикативна годишна програма за 2018 г. относно реализация на Общинския план за развитие на община Мадан /2014-2020/;
 3. Докладна записка относно приемане на изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан;
 4. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето – 2018 г.;
 5. Докладна записка относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Мадан за 2019 г.;
 6. Докладна записка относно актуализиране на състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социални услуги в община Мадан;
 7. Докладна записка относно отчет за дейността на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социални помощи и социални услуги в община Мадан през 2017 г.;
 8. Докладна записка относно отчет за 2017 г. на Програма за управление на отпадъците на община Мадан за периода 2015-2020 г.;
 9. Докладна записка относно приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на търг за продажба на дялове, собственост на Община Мадан в търговско дружество ”АНРИ-АВТОТРАНС-МАДАН” ООД;
 10. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка към собствен самостоятелен обект в жилищна сграда, построена в имот с идеен. №46045.501.655, на ул. «Туристическа», град Мадан на Николай Христов Каменов;
 11. Докладна записка относно предоставяне под наем на помещение за клубна дейност на Политическа партия ДПС;
 12. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Сираков/