Дневен ред на заседание на ОбС на 25.10.2017 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан за заседание на 25.10.2017 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно кандидатстване на община Мадан с проектно предложение по Процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО„ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.;
  2. Докладна записка относно допълване списъка на имотите – публична общинска собственост;
  3. Докладна записка относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2017 г. в раздел № ІІІ. – Учредяване на вещни права, т. 1. Учредяване право на строеж, позиция 1,2 и 3;
  4. Докладна записка относно учредяване право на строеж за гаражи върху общински терен - имот с идент. № 46045.501.1075, попадащ в УПИ ХХІХ-за гаражи в кв. 22 по ПУП на гр. Мадан, ул. „П.Хилендарски";
  5. Докладна записка относно учредяване право на строеж за гаражи върху общински терен - имот с идент. № 46045.501.1090, попадащ в УПИ ХVІ-за гаражи в кв. 8 по ПУП на гр. Мадан, ул. „Младост";
  6. Докладна записка относно учредяване право на строеж за гаражи върху общински терен - имот с идент. № 46045.501.1091, попадащ в УПИ ХVІІ-за гаражи в кв. 8 по ПУП на гр. Мадан, ул. „Младост";
  7. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на УПИ ІІ-600 в кв. 59 по ПУП на с. Средногорци, общ. Мадан;
  8. Докладна записка относно отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, предоставен за безвъзмездно право на управление на СУ „Отец Паисий", гр. Мадан;
  9. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Сираков/