Извънредно заседание на ОбС на 08.09.2017

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на 08.09.2017 г. (ПЕТЪК) от 17:00 часа.

Заседанието ще се проведе в залата №401 на ОбС - Мадан при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за улична регулация/ПУР/ за „Улица №4“ в с.Букова поляна /779.79м. от м. „Джаровска“ до главен път SML 2133/III-867, Мадан-Цацаровци/-Буково-Букова поляна-/III-865/, изработен съгласно чл.16а от ЗУТ, с възложител Община Мадан.
  2. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:.........................
/Б. Сираков/