Извънредно заседание на ОбС на 11.08.2017

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на 11.08.2017 г. (ПЕТЪК) от 17:00 часа.

Заседанието ще се проведе в залата №401 на ОбС - Мадан при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно приемане на Решение за изменение и допълнение на Решение № 301 от 22.03.2017г. на Общински съвет – град Мадан.
  2. Докладна записка относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год., приета с Решение № 285 от 25.01.2017г., допълнена с Решение № 333/19.04.2017 г. на ОбС – Мадан.
  3. Докладна записка относно безвъзмездно придобиване на собственост върху имот- държавна частна собственост, представляващ ПИ 000387 в землището на с.Шаренска, участващ в образуването на УПИ I-ДЕПО за ТБО и УПИ II - за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци на РСУО в кв.1 на село Шаренска, и който имот е част от общински обект от първостепенно значение по смисъла на параграф 5, т.73 от ДР на ЗУТ: обект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградимибитови отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци - РСУО „Мадан".
  4. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:.........................
/Б. Сираков/