Дневен ред на заседание на ОбС на 26.07.2017

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан за заседание на 26.06.2017 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Годишен доклад за дейността и финансов отчет на „Анри – Автотранс -Мадан"ЕООД за 2016 г.;
 2. Докладна записка относно актуализация на бюджета на община Мадан към 30.06.2017 г.;
 3. Докладна записка относно отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Мадан към 30.06.2017 г.;
 4. Докладна записка относно кандидатстване за кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, за поемане на краткосрочен общински дълг, с цел окончателно приключване реализацията на проект BG05M9OP001-2.002-0160 "За по-активна, ефективна и устойчива социална политика, чрез иновативност на социалните модели, прилагани в община Мадан", който се изпълнява съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05M9OP001-2.002-0160-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" за периода 2014-2020 г., Процедура за директно предоставяне № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот";
 5. Докладна записка относно актуализиране на общинска, областна и републиканска транспортни схеми и делегиране на права на Кмета на Община Мадан, във връзка с провеждане на процедура по ЗОП, с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдени общинска, областна и републиканска транспортни схеми";
 6. Докладна записка относно предложение за включване на ДГ „Мир" с. Върбина, СУ „Св. св. Кирил и Методий" с. Върбина, ОУ „Васил Левски" с. Боровина и ОУ „Христо Ботев" с. Букова поляна в Списъка на защитените детски градини и училища;
 7. Докладна записка относно предложение за включване на детски градини и училища от Община Мадан в Списъка на средищните детски градини и училища;
 8. Докладна записка относно приемане на изменение и допълнение на НАРЕДБА № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан.
 9. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – ПРЗ за ПИ №000083 в землището на с.Тънкото, местност „Потока", община Мадан, с Възложител: Лютви Джамилов Кисьов;
 10. Докладна записка относно изменение списъка на имотите - публична общинска собственост и безвъзмездно прехвърляне в собственост /дарение/ на част от общински път в полза на държавата, агенция "пътна инфраструктура";
 11. Докладна записка относно изменение и допълнение Тарифа за определяне началния размер на месечния наем за 1 кв.м. с включено ДДС при предоставяне на общински помещения, места и терени.
 12. Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на ползване на „ХОСПИС – МАДАН" ЕООД, върху общински имот – частна общинска собственост;
 13. Докладна записка относно отдаване под наем помещение №9, находящо се в гр. Мадан, ул."Обединение", №16, ет.ІІ;
 14. Докладна записка относно отдаване под наем, помещение за организиране на ученическо столово хранене, находящо се в сградата на СУ „Св.св. „Кирил и Методий" с. Върбина, общ. Мадан;
 15. Докладна записка относно отдаване под наем, помещение за организиране на ученическо столово хранене, находящо се в сградата на ОУ „Н.Й.Вапцаров" гр. Мадан,
 16. Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – Мадан за периода м. януари 2017 г. – м. юни 2017 г.;
 17. Докладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет - Мадан и неговите комисии през периода м. януари 2017 – м. юни 2017 г.;
 18. Докладна записка относно провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД – град Смолян;
 19. Разни


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:.........................
/Б. Сираков/