Извънредно заседание на ОбС на 11.07.2017

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на 11.07.2017 г. (ВТОРНИК) от 17:00 часа. Заседанието ще се проведе в залата №401 на ОбС - Мадан при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно безвъзмездно придобиване на собственост върху имот - държавна частна собственост, представляващ ПИ 11017 в землището на с. Бориново, за който е отреден УПИ I - за техническа инфраструктура /водоем/ в кв.16, по ПУП с. Бориново, и който имот е част от общински обект от първостепенно значение по смисъла на параграф 5, т.73 от ДР на ЗУТ: обект „Водоснабдяване на с. Бориново-Ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа, изграждане на водоем-175 куб.м."
  2. Докладна записка относно безвъзмездно придобиване на собственост върху имот- държавна частна собственост, представляващ ПИ 2481 в землището на село Върбина, за който е отреден УПИ I-за техническа инфраструктура/водоем/ в кв.89, по ПУП на с.Върбина, и който имот е част от общински обект от първостепенно значение по смисъла на параграф 5, т.73 от ДР на ЗУТ: обект „Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в м.Полене, землище на с. Върбина, Община Мадан до съществуващ водоем в мах."Камберовска", община Мадан.
  3. Докладна записка относно безвъзмездно придобиване на собственост върху имот- държавна частна собственост, представляващ проектен имот с идентификатор 43983.11.854 в землището на с.Ловци, за който е отреден УПИ IV-за техническа инфраструктура/водоем/ в кв.109, по ПУП на с.Ловци, и който имот е част от общински обект от първостепенно значение по смисъла на параграф 5, т.73 от ДР на ЗУТ: обект „:Външен водопровод за водоснабдяване на с.Чурка и с.Ловци ", община Мадан;
  4. Докладна записка относно безвъзмездно придобиване на собственост върху имот - държавна частна собственост, представляващ ПИ 2640 в землището на село Вехтино, за който е отреден УПИ I - за гробищен парк в кв.7, по ПУП на с. Вехтино, община Мадан.
  5. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:.........................
/Б. Сираков/