Дневен ред на заседание на ОбС на 24.06.2015 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на заседание на 24.06.2015 г. (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Годишен доклад за дейността на „Анри автотранст – Мадан" ООД за 2014 г. и годишен финансов отчет за 2014 г.;
 2. Докладна записка отчет за транспортно обслужване на населението на община Мадан;
 3. Докладна записка изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г., приета с Решение № 598/28.01.2015 г., допълнена с Решение № 621/ 25.03.2015 г. и Решение № 651/20.05.2015 г. на ОбС – гр. Мадан;
 4. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка земеделски имот № 026001 – частна общинска собственост, находящ се в местност „Превалата", с. Средногорци, общ. Мадан;
 5. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка земеделски имот № 026002 – частна общинска собственост, находящ се в местност „Превалата", с. Средногорци, общ. Мадан;
 6. Докладна записка относно намаляване на пазарна оценка на бракувана сграда, във вид на строителни материали – частна общинска собственост, находяща се в гр. Мадан, ул. „Родопи" - №28 ведно с прилежащия терен;
 7. Докладна записка относно приемане решение за продажба и цена на терен – частна общинска собственост, находящ се в гр.Мадан, ул. „Миньор" №1, чрез прекратяване на съсобственост - продажба на частта на общината на Веско Бойков;
 8. Докладна записка относно приемане на оценка за начална тръжна цена на терен – частна общинска собственост, находящ се в гр. Мадан, ул. „Батанска", ВЕДНО с построените в него сгради;
 9. Докладна записка относно приемане на решение за изработване на проект за ПУП-план за регулация и застрояване на имот №000080, местност „Чуката" в землището на с.Тънкото, община Мадан, съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ;
 10. Докладна записка относно одобряване на план-схема за обект „Кабелна линия 20kV от ЖР стълб №44 ВСН Мадан до ВС Мадан" в гр.Мадан с възложител „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД гр.Пловдив, и във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ;
 11. Докладна записка относно Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект „Кабелна линия 20kV от МТП – Чиевци до нов МТП в землище с.Леска, общ.Мадан, ЕКАТТЕ 43387" преминаващ през имот 1379 –полски път в землището на с.Леска, с възложител ЕВН „България Електроразпределение" ЕАД гр.Пловдив, КЕЦ Златоград;
 12. Докладна записка относно предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр.Мадан, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници по искане на Началника на ОСЗ гр.Мадан;
 13. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
 14. Разни


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН: ........./п/............
/Б. Сираков/