Дневен ред на извънредно заседание на ОбС Мадан на 13.05.2015 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4,от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на 13.05.2015 г. (сряда) от 17:00 часа.

Заседанието ще се проведе в зала № 401 на ОбС-Мадан при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно приемане на Наредба по чл.225а, ал.3 от Закона за устройство на територията за принудителното премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория;

  2. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН: ........./п/............
/Б. Сираков/