Дневен ред на заседание на ОбС на 18.02.2015 г

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 18.02.2015 г. (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Мадан към 31.12.2014 г.;
  2. Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Мадан за 2015 година /проведено публично обсъждане на 28.11.2014 г./;
  3. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Мадан за 2015 година;
  4. Докладна записка относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2014 година;
  5. Докладна записка относно приемане решение за бракуване на сграда с идент. № 46045.501.410.1 - бивши детски ясли, находяща се на ул. „Родопи"- №28, гр. Мадан – частна общинска собственост;
  6. Докладна записка относно приемане решение за продажба и цена на терен – частна общинска собственост, находяща се в гр. Мадан, ул. „Миньор" №1 по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС;
  7. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване на Здравко Райчев Велков към собствен жилищен апартамент №10, бл. 11, ул. „Миньор", гр. Мадан, построен в имот с идент. № 4605.501.479 - частна общинска собственост ;
  8. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване на Джемил Лютвиев Кехайов към собствен жилищен апартамент №6, бл. 6, ул. „Хр. Ботев", гр. Мадан, построен в имот с идент. № 4605.501.222 - частна общинска собственост ;
  9. Докладна записка относно Социално подпомагане на Здравко Демиров Емилов;
  10. РАЗНИ.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
/Б. Сираков/