Дневен ред на заседание на ОбС на 20.08.2014 г

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

 П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 20.08.2014 г. (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 

 

  1. Докладна записка относно определяне на курсовете по градските и междуселищните линии, които ще се изпълняват с автобуси за превоз на трудноподвижни лица.
  2. Докладна записка относно разпределение на собствеността на активите – В и К системи и съоръжения между държавата и община Мадан;
  3. Докладна записка относно определяне структурата и числеността на персонала на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация" и числеността на персонала в Дейност „Спортни бази за спорт за всички и туризъм"
  4.  Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба №9 на Общински съвет – Мадан и приемане на цена за депониране на 1 тон битов отпадък и 1 тон промишлен отпадък за 2014 г., постъпил на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино, считано от датата на влизане в сила на Разрешение за ползване на обект: „Разширение на Регионално депо за ТБО – гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино (Преработка 1);
  5. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
  6. Разни 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
/Б. Сираков/