Дневен ред на заседание на ОбС на 30.05.2014 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

 П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на 30.05.2014 г. (петък) от 17.00 часа.
Заседанието ще се проведе в залата №401 на ОбС-Мадан при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Докладна записка относно актуализацията структурата и числеността на община Мадан чрез създаване на нова дейност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
/Б. Сираков/