Дневен ред на заседание на ОбС на 04.03.2014 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

 П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на  04.03.2014 г. (вторник) от 17.30 часа.
Заседанието ще се проведе в залата № 401 на ОбС-Мадан при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно учредяване право на строеж върху общинска земя на името на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна зала към СОУ „Отец Паисий” – гр. Мадан
  2. Избор на Председател на Общински съвет – Мадан
  3. Разни

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
/Р. Чилингиров/