Дневен ред на заседание на ОбС на 20.11.2013 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

 П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 20.11.2013 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Мадан към 31.10.2013 г.;
 2. Докладна записка относно приемане  на  отчет  за  състоянието на общинската собственост към 31.10.2013г по чл.66 а от ЗОС;
 3. Докладна записка относно допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2013 г.;
 4. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване на Емил Кралев;
 5. Докладна записка относно  продажба и приемане на оценка  таванско помещение с идент. № 46045.501.344.1.17– частна общинска  собственост,  находящо се  в бл. №34, вх. Б, ул.”Обединение”, гр. Мадан;
 6. Докладна записка относно вземане на становище във връзка с инвестиционно  намерение от ”Робоск” ЕООД, ЕИК 120548980, гр.Смолян,  за  откриване на площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване  на  ИУМПС;
 7. Докладна записка относно предоставяне на помещение за дейността на “СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗАЕТОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” - гр.Смолян;
 8. Докладна записка относно предложение за разпределяне средствата на комисията по чл. 8, ал.2  в общ. Мадан от 01.01.2012 г.  към 31.10.2013 г.;
 9. Докладна записка относно предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр.Мадан, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници по искане на Началника на  ОСЗ гр. Мадан;
 10. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани.
 11. Разни


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
/инж. Р. Кехайов/