Дневен ред на заседание на ОбС на 11.09.2013 г.

ДО
г-н/жа/ ........................................
гр./с./...........................................

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 11.09.2013 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на община Мадан към 30.06.2013 г.
2. Докладна записка относно отчет на бюджета на община Мадан към 30.06.2013 г.
3. Докладна записка относно актуализация на капиталовите разходи, финансирани от капиталовата субсидия и др. средства 2013 г.
4. Докладна записка относно информация за готовността на учебните и детски заведения за 2013/2014 година и утвърждаване на училищната мрежа
5. Докладна записка относно готовността на община Мадан да работи при зимни условия и поддържане на пътната и улична мрежа през зимния период 2013/2014 г.
6. Докладна записка относно предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Мадан, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници по искане на Началника на ОСЗ гр. Мадан
7. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост находящ се в гр. Мадан, УПИ IV, кв. 52 по ПУП на гр. Мадан, ул. „Родопи", № 35
8. Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода м. февруари 2013 г. – м. август 2013 г.
9. Докладна записка относно приемане на оценка на част от терен – общинска собственост и одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ с Емил Цацаров
10. Докладна записка относно отстраняване на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 349 от 19.06.2013 г., Протокол № 31
11. Докладна записка относно подновяване на договора за управление на управителя на МБАЛ „Проф. К. Чилов" ЕООД гр. Мадан с д-р Стефан Асенов Хаджиев
12. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари на Кмета на община Мадан за месец май, юни и юли 2013 г.
13. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари на Председателя на Общински съвет на община Мадан в месец февруари и март 2013 г.
14. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани
15. РАЗНИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД МАДАН:.........................
/инж. Р. Кехайов/