Дневен ред на заседание на ОбС на 24.04.2013 г.

ДО

г-н/жа/ ………………………………….
гр./с./…………………………………….

 
ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 24.04.2013 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Докладна записка относно Справка относно Дейността на Районно управление „Полиция” – гр. Мадан за 2012 година
2.    Докладна записка относно Информация относно Противопожарната обстановка и дейност на Районна служба „ПБЗН” – Мадан през 2013 г.
3.    Докладна записка относно Дейността на „ХОСПИС – МАДАН” ЕООД, гр. Мадан през 2012 година
4.    Докладна записка относно Утвърждаване на месечно разпределение за заплати, на допълнителни и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда, по Закона да държавния служител, по друг закон или нормативен акт за 2013 г. за делегираните от държавата дейности и местни дейности.
5.    Докладна записка относно Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Мадан за 2014 година
6.    Докладна записка относно Доклад – отчет за осъществените читалищни дейности през 2012 г. в община Мадан
7.    Докладна записка относно Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество между община Мадан и община Смолян за изграждане на път „Боровина-Катраница”
8.    Докладна записка относно Актуализиране на Плана за защита при бедствие на община Мадан, област Смолян
9.    Докладна записка относно Изменение на Наредба №3 за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Мадан
10.    Докладна записка относно Изменение и допълване на Наредба №9 на ОбС – Мадан.
11.    Докладна записка относно Отстраняване на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №277 от 27.03.2013 г., Протокол №27
12.    Докладна записка относно Изменение на ПУП – ПРЗ за кв. 19, предвиждащо промяна на границите на УПИ VI – 142 и УПИ XIX – за обществено ползване.
13.    Докладна записка относно Отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост находящ се в гр. Мадан, УПИ ІV, кв. 52 по ПУП на гр. Мадан, ул.”Родопи”, №35
14.    Докладна записка относно Отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост находящ се в с. Леска - Ретранслатор.
15.    Докладна записка относно Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Мадан, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници по искане на Началника на  ОСЗ гр. Мадан
16.    Докладна записка относно Предоставяне на помещения за дейността на сдружение “ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ” - гр. Мадан.
17.    Докладна записка относно Решение №280/27.03.2013 г. в частта му на т. II (а в решението записано като т. I) на Общински съвет – Мадан
18.    Докладна записка относно Отпускане на стипендия на д-р Гаджалова
19.    Социално подпомагане на граждани
20.    Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
                      /инж. Р. Кехйов/