ДОКЛАД от Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Окръжен съд – Смолян и Районен съд – Мадан, избрана с Решение №11/27.11.2019 г., Протокол №2

Четвъртък, 02 Януари 2020 г.

В изпълнение на Решение №11/27.11.2019 г. комисия в състав: Председател – Бисер Базеников и членове – Бехчет Сираков, Владимир Фиданов, Садък Садък и Шинка Янкова,  проведе своето първо заседание, като изготви обявление за удължаване на срока на определяне на съдебните заседатели за Окръжен съд – Смолян и Районен съд – Мадан в изпълнение на чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, обявлението бе публикувано на официалната страница на Общински съвет .

До определения от комисията срок 30.12.2019 г.  за подаване на документи, в деловодството на Общински съвет – Мадан постъпи  едно заявление за Окръжен съд – Смолян.

На 02.01.2020 г. Комисията проведе своето второ заседание и разгледа подадените документи за съдебен заседател, обсъди заявлението на кандидата за съдебен заседател за Окръжен съд – Смолян и приложените към тях документи и допусна до изслушване

Виолета Живкова Гочева – документи

На основание чл.68, ал. 5 от Закона за съдебната власт списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документите по ал. 3, т.9 е публикуван на интернет страницата на Общински съвет – Мадан на 02.01.2020 г.

Комисията определи дата за провеждане на изслушване с допуснатите кандидати на 17.01.2020 г. от 16,00 часа в сградата на Общинска администрация, ет.4, стая 405.

Председател: /п/
Б. Базеников

Членове:
Б. Сираков /п/
В. Фиданов/п/
С. Садък/п/
Ш. Янкова/п/