ОБЯВА Конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Проф. д-р Константин Чилов“ ЕООД

На основание чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.1, ал.3, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.65 и чл.68 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, при условията на чл.21, ал.2 от Закона за публичните предприятия, чл.2, чл.3,чл.4, чл.5, чл.6 от Наредба №9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения в изпълнение на Решение №639 по Протокол №58 от 30.06.2023 г. на Общински съвет - Мадан
 
I. ОБЯВЯВА конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Проф. д-р Константин Чилов“ ЕООД.
1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното заведение следва да отговарят на изискванията на чл.63, ал.1 от ЗЛЗ и чл.4 от Наредба №9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за публичните предприятия, а именно:
1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно - квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.
1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария,
1.3. Да имат завършено висше образование;
1.4. Да имат най-малко 5 години професионален опит;
1.5. Да не са поставени под запрещение;
1.6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
1.7. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;
1.8. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
1.9. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
1.10. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
1.11. Да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
1.12. Да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
1.13. Да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
1.14. Да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

II. Необходими документи:
1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до Общински съвет – Мадан;
2. Автобиография – европейски формат;
3. Собственоръчно заверени четливи ксерокопия от:
Документи за придобито образование, квалификация и специалност;
* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на Наредба №9/26.06.2000год.
4. Собственоръчно заверени четливи ксерокопия на Документи удостоверяващи наличието на изискуемия стаж;
5. Декларация за обстоятелства по т.2, с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да извършва проверки по декларираните обстоятелства;
6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
7. Програма за развитието и дейността на „МБАЛ Проф. д-р Константин Чилов“ ЕООД за тригодишен период с обем до 40/четиридесет/ машинописни страници изготвена в три екземпляра.
* Комисията има право да извършва проверки за истинността на декларираните обстоятелства и предоставените документи.

III. Определя следната тема за събеседването: Място и роля на „МБАЛ Проф. д-р Константин Чилов“ ЕООД, в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие.“

IV. Място, срокове и условия за подаване на документите:
1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в канцеларията на Общински съвет, сграда на Общинска администрация – Мадан, ет. 4, офис 405.
2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:
•    плик №1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;
•    плик № 2 съдържащ писмената разработка.
3. Пликовете се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.
4. Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва името на кандидата, името на подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за самоличност и издаденото му удостоверение.
5. Срок за подаване на документите – до 16:00 часа, на първия работен ден, след изтичане на 30/тридесет/дни от публикуването на обявата. Срокът се брои от датата на обявяване включително.  
6. Дата, час и място на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе в заседателната зала на Общински съвет – Мадан, на следващия работен ден, след изтичане на срока за подаване на документи.
Начало 11:00 часа като може да продължи на следващия работен ден.

V. Етапи за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ Проф. д-р Константин Чилов“ ЕООД
Конкурсът се провежда на три етапа:
1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
3. Събеседване с кандидатите. Конкурсът се провежда при спазване на „Правила за конкурс за възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала“, приети с Решение №501/30.09.2022 г. по протокол №43 от проведено заседание на Общински съвет -Мадан.
VI. „МБАЛ Проф. д-р Константин Чилов“ ЕООД, предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в еднодневен срок от отправеното писмено искане, придружено с декларация от кандидата, че информацията му е нужна за целите на обявения с настоящето решение конкурс, както и с текст, че получените данни няма да бъдат използвани за други цели. Искането и приложенията към него, както и получаването на документите ще се извършва в стая №405.
VII. Общински съвет - Мадан, назначава комисия за организиране и провеждане на конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Проф. д-р Константин Чилов“ ЕООД, в състав:
Председател: Бедри Базеников – Председател на Общински съвет
Секретар: Шинка Янкова - общински съветник;
Членове:
1. Фахри Чаушев – правоспособен юрист;
2. Елена Дечева Найденова – Директор на Дирекция „Медицински дейности”;
3. Д-р Юксел Меков - магистър по медицина.

Резервни членове:
1. Ренета Стефанова – правоспособен юрист;
2. Новка Младенова – общински съветник;
3. Д-р Весела Асенова Петрова -магистър по медицина;

Със задача:
1.    Да организира приемането на документите, подготовката и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка/при условията на Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения и съгласно приетите правила.
2.    Да изготви и предостави на кандидатите информация, относно темите предмет на събеседването, да разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и да проведе събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на Общински съвет Мадан кандидата спечелил конкурса и класирането по ред на следващите участници.

На членовете на комисията да се изплати възнаграждение в размер на 50.00/Петдесет/ лева, с изключение на тези по чл.5, ал.2 от Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения.
VIII. Критерии за оценяване и класиране:
В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50.
1. Оценката се формира въз основа на следните критерии:
1.1 съответствие на проекта с нормативната уредба;
1.2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;
1.3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;
1.4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;
1.5. логическа структура на разработката;
1.6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.
2.Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:
2.1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;
2.2. степен на познаване на нормативната уредба;
2.3. способност да се планират и взимат управленски решения;
2.4. административни умения, професионални и делови качества;
2.5. комуникативни способности и организационни способности;
2.6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем;
3. Оценката по ал. 3 и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.
IХ. Утвърждава Договор за управление на „МБАЛ Проф. д-р Константин Чилов“ ЕООД неразделна част от настоящето решение. Образци на документи за участие се изготвят от юриста – член на комисията и се предоставят на разположение на кандидатите и се публикуват на официалната интернет страница на Общинска администрация, заедно с обявлението.
Х. Възлага на Кмета на Община Мадан в 5-дневен срок от приемане на настоящето решение да обезпечи организационно и материално-технически работата на комисията по провеждане на конкурса и създаде необходимата организация в Общинска администрация – Мадан.

Срок за подаване на документите: 04.09.2023 година до 16:00 часа, сградата на Общинска администрация, ет. IV, офис 405;
Дата, час и място на провеждане на конкурса: 05.09.2023 година, начало 11 часа, в сградата на Общинска администрация – Мадан, ет. IV, зала 401.
За справки и информация:
Тел. 0308/9-82-04 и 0895 525 610

Бедри Базеников
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАДАН

ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ КОНКУРСА:
1.    ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ;
2.    ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р КОНСТАНТИН ЧИЛОВ” ЕООД – ГР. МАДАН