ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

Публикувано на 05.06.2023 г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси оповестявам датата за публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Мадан към 31.12.2022 г., която е 23.06.2023 година /петък/ в 15: 30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Мадан /етаж IV в сградата на общинска администрация/.

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета, могат да го направят всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в сградата на Община Мадан, етаж 4, стая 405.

Приканвам всички граждани, представители на бизнеса и НПО и други лица, които са заинтересовани да се включат в публичното обсъждане.Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет - Мадан не по - късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Председател на ОбС
Б. Базеников

Допълнителна информация
Общински съвет - Мадан,
Етаж ІV, стая № 405
тел: 0308/9-82-04; 0895 525 610, вътрешен 405

Приложения:

  1. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СПРАВКА ОБЩО ПРИХОДИ 31.12.2022
  2. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СПРАВКА РАЗХОДИ - ОБЩО ПО ДЕЙНОСТИ
  3. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
  4. ПРИЛОЖЕНИЕ 10 - ИБСФ