ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

Дата: 12.08.2022 г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси оповестявам датата за публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Мадан към 31.12.2021 г., която е 24.08.2022 година / сряда/ в 16: 00 часа в заседателната зала на ОбС - Мадан /етаж IV в сградата на общинска администрация/.

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета, могат да го направят всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа в сградата на Община Мадан, етаж 4, стая 405.

Приканвам всички граждани, представители на бизнеса и НПО и други лица, които са заинтересовани да се включат в публичното обсъждане.Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет - Мадан не по - късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Председател на ОбС
Б. Базеников

Допълнителна информация
Общински съвет - Мадан,
Етаж ІV, стая № 405
тел: 0308/9-82-04; 0895 525 610, вътрешен 405

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2-2021 - СПРАВКА ОБЩО ПРИХОДИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - 2021- СПРАВКА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 - КS 31.12.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 - КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - ПОДРОБНА БЛАНКА

РЕЗЮМЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ