Обявление по реда на чл.26, ал. 3 от Закона за нормативните актове

Относно: Приемане на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на лица и семейства от община Мадан
Дата: 09.12.2020 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30 /тридесет/ дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Общински съвет се приемат предложения и становища относно така изготвения проектна Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на лица и семейства от община Мадан, на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на Общински съвет на адрес: гр. Мадан, ул.”Обединение” № 14, ет.4, стая 405.

 

МОТИВИ

за приемане на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на лица и семейства от община Мадан

 

Причини, които налагат приемането:

Необходимост от създаване на правна уредба, която да регламентира реда и начина за предоставяне на средства, за еднократни финансови помощи на лица и семейства от община Мадан, от бюджета на общината, при неотложни здравни или инцидентно възникнали нужди.

Отчитайки промените в националното законодателство и гарантираното с него подпомагане на определени групи граждани, ние предлагаме в приоритетни направления отпускане на финансови помощи. Една от основните причини, налагащи приемане на правилника е точното и ясно регламентиране на реда, по който следва да се подпомагат гражданите на община Мадан. Ежегодно Общински съвет, с приемането на бюджета, определя и общия размер на средствата, които се отпускат на нуждаещи граждани през календарната година.

Цели, които се поставят:

С приемането на настоящият Правилник ще се регламентира облекчена и ефективна процедура за подпомагане на нуждаещите се лица/семейства, жители на община Мадан, в посочените хипотези, отговарящи на разписаните критерии.

Цели се създаване на ясни критерии за кандидатстване и получаване на еднократните помощи и получаване на такива само от лица имащи реална и обоснована необходимост от тях.

Осигурява се прозрачност и отчетност при процеса на подпомагане, чрез регламентиране на ясни и ефективни правила.

Финансови средства:

Предвидени се финансови ресурси за обезпечаване на изпълнението на правилника, с приемането на бюджета на община Мадан, за всяка календарна година.

Очаквани резултатиот прилагането на Правилника:

Очаква се по-ефективно и справедливо разпределение на средствата, определени в бюджета на община Мадан, за предоставяне на еднократни финансови помощи по решение на Общински съвет.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта на местното самоуправление. Проектът на Правилника  НЕ  противоречи и на други нормативни актове от по – висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Приложение:

Проект на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на лица и семейства от община Мадан

Справка по чл.26, ал.5 към обявлението за Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ