Съобщение за открита процедура за избор на съдебни заседатели

27 ноември 2014

Важно:
Срока за подаване на документи е удължен до 09.01.2015 г. – 17:00 часа

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с изтичане на мандата на съдебните заседатели към Районен съд - град Мадан и Окръжен съд – град Смолян и на основание писмо на Апелативен съд – Пловдив и съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт Общински съвет - Мадан открива процедура за избор на съдебни заседатели, както следва:

  1. Районен съд – Мадан – 13 съдебни заседатели;
  2. Окръжен съд – Смолян – 3 съдебни заседатели;

Временната комисия за избор на съдебни заседатели кани заинтересованите граждани – кандидати за съдебни заседатели да представят документите за съдебните заседатели, а именно:

  1. Заявление (по образец);
  2. Декларация - съгласие (по образец);
  3. Декларация за българско гражданство (по образец);
  4. Копие от удостоверение за раждане (съгласно чл.67 от Закона за съдебната власт "Съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име в обществото и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията);
  5. Удостоверение за педагогическа квалификация, ако притежава такава;
  6. Свидетелство за съдимост (Съгл. чл.67 от Закона за съдебната власт съдебният заседател "не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията").

Кандидатите, които вече са били съдебни заседатели, прилагат към документите и мнение на председателя на съответния съд за работата им.

Документите се подават лично в сградата на Община Мадан, етаж ІV, стая № 405 в срок до 09.01.2015 г. – 17:00 часа.

Документите се приемат от г-жа Илияна Сиракова – главен специалист "Канцелария на Общински съвет".