ОБЯВЛЕНИЕ за процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2024 г. – 2028 г. за Окръжен съд - Смолян и Районен съд – Мадан

Публикувано на: 04.07.2023 г.

В изпълнение на Решение №635 от 30.06.2023 г., Протокол №58, Общински съвет – Мадан открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2024 г. – 2028 г. за Окръжен съд - Смолян и Районен съд – Мадан при следните правила за нейното провеждане:

I. Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:

1. Да е дееспособен български гражданин, който:

 • е на възраст от 21 до 68 години;
 • има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 • има завършено най-малко средно образование;
 • не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • не страда от психически заболявания.

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 • е съдебен заседател в друг съд;
 • е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 • участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели.
 • работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

ІІ.  Приема  образци  на документи, както следва:

 1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (Приложение №1, Приложение №1а);
 2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (Приложение №2, Приложение №2а);
 3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (Приложение №3, Приложение №3а);
 4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №4, Приложение №4а);
 5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение №5).

ІІІ. В срок до 15.08.2023 г. /включително/ кандидатите за съдебни заседатели могат да подават в деловодството на Общински съвет -   Мадан в сградата на Общинска администрация - ул. “Обединение” №14,   всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1 и №1а – образец/, към което  следва да бъдат приложени  следните документи:

 • подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • мотивационно писмо;
 • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
 • декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (Приложение №2, Приложение №2а);
 • декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (Приложение №3, Приложение №3а);
 • писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №4, Приложение №4а);
 • данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ;/съгласно образец Приложение №5/


Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Окръжен съд – Смолян
ИЗТЕГЛИ
1.    Приложение № 1
2.    Приложение № 2
3.    Приложение № 3
4.    Приложение № 4
5.    Приложение № 5

Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд – Мадан
ИЗТЕГЛИ
1.    Приложение № 1а
2.    Приложение № 2а
3.    Приложение № 3а
4.    Приложение № 4а
5.    Приложение № 5
 
Телефони за информация:
тел.0308/9-82-04 и 0895 525 610