ОБЯВЛЕНИЕ за процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за Окръжен съд - Смолян и Районен съд – Мадан

В изпълнение на Решение №741 от 24.07.2019 г., Протокол №62, Общински съвет – Мадан открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за Окръжен съд - Смолян и Районен съд – Мадан при следните правила за нейното провеждане:

Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат лица, които отговарят на следните условия:

1.1. Да са български граждани;
1.2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
1.3. Да имат настоящ адрес в общината на съдебния район за който кандидатстват;
1.4. Да имат завършено най-малко средно образование;
1.5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.6. Да не страдат от психически заболявания.
1.7. Да не са съдебни заседатели в друг съд;
1.8. Да не са общински съветници от съдебния район;
1.9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за които са избрани.
1.11. Да не са съдебни заседатели избрани за повече от два последователни мандата.

В срок до 30.08.2019 г. (включително), кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Мадан и Окръжен съд - Смолян, подават в деловодството на Общински съвет – Мадан, в сградата на Община Мадан, ул. „Обединение” №14, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 или Приложение №1а ),  ведно със следните документи:

2.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

2.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

2.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки (Приложение №5 );

2.5. мотивационно писмо;

2.6. писмено съгласие (Приложение №4  или Приложение №4а );

2.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 (Приложение №2  или Приложение №2а );

2.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

2.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3  или Приложение №3а ).

3. Образци на документи, както следва:

3.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (Приложение №1 , Приложение №1а )

3.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (Приложение №2 , Приложение №2а );

3.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (Приложение №3 , Приложение №3а );

3.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №4 , Приложение №4а );

3.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение №5 ).

Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Окръжен съд – Смолян

ИЗТЕГЛИ

  1. Приложение № 1
  2. Приложение № 2
  3. Приложение № 3
  4. Приложение № 4
  5. Приложение № 5

Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд – Мадан

ИЗТЕГЛИ

  1. Приложение № 1а
  2. Приложение № 2а
  3. Приложение № 3а
  4. Приложение № 4а
  5. Приложение № 5

Телефон за информация:

0308/9-82-04 и 0895 525 610