Отмяна на разпоредбата на чл. 49, т. 41

Отмяна на разпоредбата на чл. 49, т. 41 в частта: "годишна регистрация за читатели" от Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община М., приета с Решение №231 по протокол №18/26.10.2016г. на ОбС-М., изм. с Решение №267/21.12.2016г. по Протокол №22 ;изм. с Решение №331/19.04.2017г. по Протокол №26; изм. с Решение №392/26.07.2017г. по Протокол №30;изм. с Решение №409/30.08.2017г. по Протокол №32;изм. с Решение №466/24.01.2018г. по Протокол №38;изм. с Решение №508/21.03.2018г. по Протокол №40 и изм. с Решение №525/25.042018г. по Протокол №42 на ОбС