Отчет от А. Иванов - кмет на ОбМадан, Относно: Изпълнение на решенията, приети от ОС - гр. Мадан

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД  М А Д А Н

О Т Ч Е Т  

 От АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА МАДАН
ОТНОСНО:  Изпълнение на решенията, приети от Общински съвет - гр.Мадан
за периода м. юни 2007 г. – м. юни 2008 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Кмета на общината внася два пъти годишно в Общински съвет отчет за изпълнение на решенията.

През отчетния период м. юни 2007 г. – м. юни 2008 г. Общински съвет-Мадан е провел 18 заседания, на които са приети 219 решения.

Четири от заседанията и 62 от решенията са през периода от м. юни до м. ноември 2007 г. От тях 55 - изпълнени, 2 – в процес на изпълнение, 3 – неизпълнени и 2 – отменени. /Приложение №1/

Характера на взетите решения е, както следва:

13 касаят разпореждане с общинска собственост,

14 – свързани с финанси и бюджет,

3 - от организационен характер,

3 – приемане на програми и стратегии,

2 – проекти,

5 – административно териториални промени,

2 – утвърждаване на проекти за училищна мрежа,

8 – социални подпомагания,

1 – утвърждаване на протокол,

6 – отменяне и промяна на Решения,

1 – отчет.

През периода от м. ноември 2007 г. до м. юни 2008 г. са проведени 14 заседания и са приети 157 решения. От тях 136 – изпълнени, 16 – в процес на изпълнение, 1 – неизпълнено и 4 – отменени. /Приложение №2/

Характера на приетите решения е:

13 - Наредби,

5 – информации,

5 - отчети,

1 - декларация,

2 – проекти,

6 - програми,

30 – социални подпомагания,

19 – общинска собственост,

5 – численост и структура на ОбА,

25 – свързани с финанси и бюджет,

16 – имат организационен характер,

5 - определяне на представители.

С Решение № 19 се утвърди механизъм за разпределение на субсидиите за пътническите превози.

С Решение №25  се създаде „Доброволно формирование за защита при бедствия”.

С Решение №43 се предложи на Министерство на образованието и науката и Министерство на финансите, ОУ “Христо Ботев” – с. Букова поляна и ОУ “Васил Левски” – с. Боровина да бъдат определени със статут на “Защитени училища”. Решението е в процес на изпълнение. Има направена обосновка пред МОН и предстои вземане на решение за изготвяне на списък.

С Решение №44 се даде съгласие за създавана на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група”. Решението е в процес на проучване за начина му на функциониране.

С едно от Решенията №57 Общински съвет – град Мадан прие Програма за управлението на община Мадан за мандатния период 2007-2011 година и е в ход нейното изпълнение.

С Решение № 74 се учреди сдружение на общините - Мадан, Златоград и Неделино за обединяване усилията на общините за поддържане, експоатация, проектиране, реконструкция и изграждане на РД ТБО – Мадан. Решението е в процес на изпълнение. Предстои вземане на решение за регистрация.

Решение №110 относно Регистрация на “ХОСПИС-МАДАН”, като еднолично дружество с ограничена отговорност е в процес на изпълнение. Регистрацията е извършена и предстои вписване в РЦЗ и сключване на договор за управление на ново регистрираното дружество в срок на проекта.

Решение №111 относно задание за проектиране на ПУП за “Регионално депо и разширение” – община Мадан е в процес на изпълнение. Тече процедура по изключване на земите от Горски фонд и Горубсо, който не е представил документ за собственост на 3 дка земя. След приключване на процедурата предстой възлагане на заданието.

С Решение №137 се определи д-р Ваня Стефанова Вълчева, като стипендиант на Община Мадан при обучението си в МУ София, като специалист кардиолог.

С Решение №156 Общински съвет – град Мадан се даде съгласие за участие на община Мадан в сдружение с нестопанска цел -  Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България е в процес на изпълнение. Предстои приемане на община Мадан в Асоциацията.

През отчетния период няма отменени от окръжния съд решения или части от тях.

Със своя заповед Областния управител е отменил и върнал за ново разглеждане 8 от решенията на Общински съвет.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА предлагам ОбС да обсъди и приеме следното:

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Приема за сведение Отчета за изпълнение решенията на Общински съвет-град Мадан за периода м. юни 2007 - м.юни 2008 г. 

Изготвил:

Гл. спец. „Канцелария на ОбС”:……………

                           /И. Сиракова/ 

Съгласувал:

ВрИД Секретар:…………………

                         /Н. Благоев/

ВНОСИТЕЛ: ………………

                        /Ат. ИВАНОВ /