ОТЧЕТ за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2014 г. на основание чл.66а от ЗОС

Word-iconОТЧЕТ за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2014 г. на основание чл.66а от ЗОС
ИЗГОТВИЛИ: Ст. сп. „ОС”: Х. Билянова и Гл. сп. „СД”: Е. Шемширов