Постоянни комисии


Постоянна комисия по бюджетна политика

 Председател

 Хайри Неджмиев Имамов

 Член

 Бехчет Фехриев Сираков

 Член

Валентин Кирилов Матолов

 Член

Светослав Митков Филипов

 Член

Зейди Хайри Карасули


Комисия
по икономическо развитие и регионална политика, приватизация, след приватизационен контрол и концесии

 Председател

Хилми Арифов Кадиев

 Член

Атанас Фиданов Боровински

 Член

Николай Карамфилов Пашов

 Член

Филип Атанасов Чукаров

 Член

Хасан Хайриев Чиев
   
 
Комисия
по здравеопазване, образование и култура, социална политика, местно самоуправление, обществен ред и сигурност

 Председател 

Новка Манчева Младенова

 Член

Аида Асенова Пенева

 Член

Валя Здравкова Котелска

 Член

Владимир Хубенов Фиданов

 Член

Юксел Севдиев Меков

 Член

Садък Кадир Садък
 
Комисия
по Закона за противодействие на корупцията

 Председател 

Валя Здравкова Котелска

 Член

Владимир Хубенов Фиданов

 Член

Николай Карамфилов Пашов

 Член

Новка Манчева Младенова

 Член

Филип Атанасов Чукаров