Отмяна на разпоредбата на чл. 49, т. 41

Отмяна на разпоредбата на чл. 49, т. 41 в частта: "годишна регистрация за читатели" от Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община М., приета с Решение №231 по протокол №18/26.10.2016г. на ОбС-М., изм. с Решение №267/21.12.2016г. по Протокол №22 ;изм. с Решение №331/19.04.2017г. по Протокол №26; изм. с Решение №392/26.07.2017г. по Протокол №30;изм. с Решение №409/30.08.2017г. по Протокол №32;изм. с Решение №466/24.01.2018г. по Протокол №38;изм. с Решение №508/21.03.2018г. по Протокол №40 и изм. с Решение №525/25.042018г. по Протокол №42 на ОбС 

Решение №165 по Производство по реда на чл. 185 срещу разпоредбите на чл. 4, ал.1, т.4 и т.5 и чл. 52 от Наредба №9

Update-iconРешение №165 по Производство по реда на чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), срещу разпоредбите на чл. 4, ал.1, т.4 и т.5 и чл. 52 от Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на ОбС Мадан, приета с Решение № 232 от 26.10.2016 г. наОбС Мадан и изменена с Решение №267 от 21.12.2016 г. по Протокол №22 от 21.12.2016 г. на ОбС Мадан (линк към Административен съд, Смолян)