СТРАТЕГИИ, ПРОГРАМИ, ПЛАНОВЕ

СТРАТЕГИИ

Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си 2015 г. – 2019 г.

Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си 2019 г. – 2023 г .

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Мадан 2016- 2020 г.

Общинска стратегия на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Мадан 2017-2020 г.


ПРОГРАМИ

Word icon

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Мадан 2023-2027 г.

Общинска програма за закрила на детето – 2023 г.

Програма за развитие на туризма в община Мадан за 2023 г г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност 2023 г.

Word icon

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.

Adobe Acrobat icon

Програма за опазване на околната среда на община Мадан за периода 2022-2028 година – приета от Общински съвет – Мадан с решение №490/30.09.2022 г., по Протокол № 43

Adobe Acrobat icon

Програма за управление на отпадъците на община Мадан за периода 2022 - 2028 година – приета от Общински съвет – Мадан с решение №491/30.09.2022 г., по Протокол № 43

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г.

„Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2021 – 2024 година” на Община Мадан, на основание чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми източници/ЗЕВИ/. Програмата е приета с Решение №326/24.09.2021 г., Протокол №28 на Общински съвет - Мадан г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ /ОПЕЕ/ ЗА ПЕРИОДА 2021 г. -2030 г.

Дългосрочна програма за оползотворяване на ВЕИ на Община Мадан 2018-2028г.

Краткосрочна програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Мадан за периода 2017-2020 г.

Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 2018 г.-2022 г.

Регионална програма за управление на отпадъците на общините Мадан, Златоград и Неделино - 2016-2020 г.

Общинска програма за закрила на детето 2015 г.

Общинска програма за закрила на детето 2016 г.

Общинска програма за закрила на детето 2017 г.

Общинска програма за закрила на детето 2018 г.

Общинска програма за закрила на детето 2019 г.

Общинска програма за закрила на детето 2020 г.

Общинска програма за закрила на детето 2021 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 2018 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 2019 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 2020 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност 2018 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност 2019 г

Годишна програма за развитие на читалищната дейност 2020 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност 2021 г.


ПЛАНОВЕ

Adobe Acrobat icon

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА

План за работа на Общински съвет – Мадан за 2023 година

Word icon

Общински план за младежта в община Мадан за 2023 година

План за работа на Общински съвет – Мадан за 2022 година

Общински план за младежта в община Мадан за 2022 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Adobe-Acrobat-icon

План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Мадан. Плана е приет с Решение №327/24.09.2021 г., Протокол №28 на Общински съвет - Мадан

Adobe-Acrobat-icon

Мандатен план - Мандат 2015 - 2019 г.

Adobe-Acrobat-icon

Отчет за изпълнение на Мандатен план - Мандат 2015 - 2019 г.

Adobe-Acrobat-icon

Мандатен план - Мандат 2019 - 2023 г.

Adobe-Acrobat-icon

Мандатен план - Мандат 2019 - 2023 г. Таблица Приложение № 1

Adobe-Acrobat-icon

План за интегрирано развитие на община Мадан /2021-2027 г./

Word-icon

План за енергийна ефективност и програма за неговото изпълнение за периода 2014-2020 г

Word-icon

Общински план за младежта 2018 г.

Word-icon

Общински план за младежта 2019 г.

Word-icon

Общински план за младежта 2020 г.

Word-icon 

Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Мадан - учебна 2019/2020 година.