Програми, планове, стратегии

Кликнете върху избрания документ, за да го изтеглите или отворите с програма от Вашия компютър.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, 2019 г.

Индикативна годишна програма за 2019 г. относно реализацията на общинския план за развитие на Община Мадан 2014-2020 г.
 Годишна програма за развитие на читалищната дейност, 2019 г.
 Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Мадан заучебна 2018/2019 година

Общински план за младежта община Мадан 2019 г.

Общинска програма за закрила на детето, 2018 г.

Oбщинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 2018 г.-2022 г.

Дългосрочна програма за оползотворяване на ВЕИ на Община Мадан 2018-2028г.

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Мадан за 2019 година

Общинска стратегия МАДАН 2017 - 2020

Общински план за младежта община Мадан 2018 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, 2018 г.

План за работа на Общински съвет – Мадан за 2018 година

Downloads-Metro-icon МЕЖДИННА ОЦЕНКА ОПР
 Годишен доклад за 2016 г за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Мадан за периода 2014-2010 г.

План за работа на Общински съвет – Мадан за 2017 година

Общински план за младежта - Община Мадан, 2017

Регионална програма за управление на отпадъците на общините Мадан, Златоград и Неделино

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, 2017 г.

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА В ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2020 г.

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 Г.
Приложения: „Програма за управление на отпадъците на община Мадан” и Раздел „Лечебни растения”
Adobe-Acrobat-icon Годишен доклад за 2015 г за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Мадан за периода 2014-2010 г.
Adobe-Acrobat-icon Мандатен план на Община Мадан за периода 2016-2020 г.
 План за енергийна ефективност и програма за неговото изпълнение за периода 2014-2020 г.
 СТРАТЕГИЯ за управление на общинската собственост в Община МАДАН за мандат 2015 - 2019 г.
Adobe-Acrobat-icon Механизми за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на общински политики
Adobe-Acrobat-icon Оценка за изпълнението на Общински План за развитие на Община Мадан за периода 2007-2013 г.
 ОТЧЕТ за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2015 г. на основание чл.66а от ЗОС
 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 2016 г.
 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ, 2016 г.
 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2016 г.
 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО, 2016 г.
 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО, 2015 г.
 ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАДАН 2014-2020 г.
Приложения: Анекс 1 и Анекс 2
 Oбщинска Програма за Овладяване популацията на безстопанствените кучета, Община Мадан - 2014 - 2018 г.
 Краткосрочна програма на Община Мадан за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2013 – 2016 г.

Програма за развитието на младите хора в община Мадан